Jumat, 08 Maret 2013

Domain Afektif

Domain Afektif (Affective Domain) 

Domain afektif melibatkan aspek-aspek kerohanian dan penekan kepada pertumbuhan dan perkembangan sikap, perasaan, emosi dan nilai yang wujud pada diri seseorang khususnya pelajar. Dalam proses pembelajaran yang
berasaskan domain afaktif ini pelajar menerima input yang berupa nilai-nilai tertentu, pergembangan dari segi perasaan emosi dan sikap serta elemen kerohanian lain yang menjadi sebahagian daripada pertumbuhna diri.
Krathwohl, Bloom, Masia (1964) telah mengklasifikasikan domain afektif ini kepada 4 kategori iaitu peringkat penerimaan, peringkat memberi gerak balas, peringkat rasa bernilai dan peringkat mengorganisasi. Perasaan murid-murid yang
suka atau benci sesuatu mata pelajaran itu adalah penting dalam pengajaran guru. Begitu juga dengan minat dan penghargaan, kedua-duanya tidak harus di ketepikan dalam sesuatu pengajaran formal sikap biasanya di takrifkan sebagai kemahuan sama ada mahu mendekati atau menjauhi sesuatu persekitaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ia lebih tepat di takrifkan sebagai menyukai, merasa seronok atau membenci sesuatu mata pelajaran itu. Penghargaan pula adalah satu ukuran terhadap kepuasan berinteraksi atau mengahayati sesuati persekitaran.
Konsep ini dipilih kerana perasaan, emosi, minat, penghargaan dan sikap di pertimbangkan dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru berkebolehan mengunakan unsur-unsur ini bagi mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik. Murid-murid harus dapat membentuk suatu sikap yang positif terhadap pelajaran mereka dan dapat mengahargai ilmu pengetahuan yang di beri. Ini membolehkan pembelajaran mereka akan menjadi lebih mudah dan berkesan.
Konsep ini berkait rapat dengan pengajaran kepelbagaian pelajar melalui representasi emosi yang dialami oleh seseorang pelajar. Pelajar mengalami sasaran afektif pada 3 dimensi. Pertama, dimensi afektif positif dimana pelajar mengalami perasaan positif seperti releks, keseronokan, kenikmatan atau kegembiraan. Kedua,
dimensi afektif neural pula sedikit atau tidak mengalami sebarang perasaan pada
sesuatu tempoh masa. Ketiga, dimensi afektif negatif membayangkan perasaan dan
emosi negatif seperti kesakitan, kerisauan, perasaan bersalah, kebosanan dan
kemarahan.
Perbezaan individu mempunyai kaitan dengan pemprosesan informasi menurut proses kognitif. Keupayaan induvidu dilihat dalam konteks afektif kerana segala keputusan ujian dan peperiksaan adalah hasil interaksi sasaran afektif dengan proses kognitif. Pengaruh sosio budaya dilihat berperanan menentukan sasaran afektif yang berkesan. Secara tuntasnya sasaran afektif memotivasikan, mengorganisasikan dan memandu pelajar dalam mempersepsi memikir dan bertindak. Pelajar memerlukan imej kendiri yang positif dalam pembelajaran untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam konteks emosional untuk melahirkan suasana pembelajaran yang selesa dan baik.
persepsi (kemampuan
menangkap stimulus, menerima isyarat, dan mentranslasikan ke dalam aksi), misalnya
dapat menunjukkan adanya  gangguan mesin berdasarkan suara
yang terdengar
•memadukan gerak langkah dengan
suara musik
2. kesiapan untuk berperan
aktif, misalnya:
•menguasai urutan langkah
kegiatan
•mendemonstrasikan posisi
yang benar
1.      respons terpandu, misalnya:
2.      •menirukan gerakan sesuai
instruksi/ kriteria yang
telah ditetapkan
3.      •mendemonstrasikan cara
4.      merawat gigi
5.      4. mekanisme,misalnya:
6.      •mendemonstrasikan cara
7.      mencari bayangan benda
8.      menggunakan mikroskop
9.      •mendemonstrasikan cara
10.  menggunakan slide projector
11.  •mendemontrasikan cara
12.  melukis
5. respon yang kompleks,
13.  misalnya:
14.  •mendemonstrasikan cara
15.  menggergaji kayu memakai
16.  gergaji mesin
17.  •mendemonstrasikan cara
18.  mengemudi kendaraan
19.  6. adaptasi, misalnya:
20.  •mendemonstrasikan cara
mengendari mobil
menghindari rintangan
21.  •mendemonstrasikan cara
berenang pada daerah
pusaran air
22.  7. originasi, misalnya:
23.  •mendemonstrasikan ciptaan
24.  gerak tarian yang baru
25.  •menciptakan mode pakian
26.  baru


0 comments:

Posting Komentar